E - Defter

  • Gelir İdaresi uyumluluk onayı 
  • mali mühürle imza 
  • GİB Portala girmeksizin işlem yapma 
  • Alım faturalarının otomatik aktarımı

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra nolu e-Defter tebliği ile şirketlerin noter onaylı olarak saklamak ve beyan etmekle mükellef oldukları yasal defterleri (yevmiye ve kebir) elektronik ortamda üreterek saklamalarına olanak sağlanmıştır.

Paralog e-Defter uygulaması ile Paralog Genel Muhasebe, Paralog Yakamoz ileri, Paralog Üretim ve Paralog Bumerang uygulamalarından yasal defterlerinizi e-Defter olarak oluşturabilir ve noter tasdiki gerekmeksizin mali mühürle imzalayabilirsiniz. Gelir İdaresi Uyumluluk onayı olan Paralog e-Defter uygulamamız için ayrıntılı bilgi almak için center@center.com.tr e-posta adresine iletişim bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

  • Kayıt ve rapor standardizasyonu sağlar,
  • Kağıt ve sarf malzemesi tüketimini azaltır,
  • Onay maliyetlerini düşürür,
  • Kayıt güvenliği sağlar,
  • Denetimde kolaylık sağlar,
  • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

E - Defter Hakkında

421 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca bazı mükelleflere e-defter tutma ve e-fatura uygulaması zorunlu hale getirilmişti. 1 ve 2 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğinde gerekli tanımlamalar yapılarak, başvuru, uygulama esasları belirlenmiş ve 67 Numaralı VUK sirküleri ile elektronik defter tutma zorunluluğunun başlama zamanı tereddütleri giderilmiştir. 

Kimler e-defter tutacak?

e- fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş aşağıda belirtilen mükellefler; 

- Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefi

- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler. 

e-fatura kapsamına giren mükellefler, e-defter uygulamasına da zorunlu olarak girerler. 

E-Defter Başlama Zamanı 
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /67 tarih 26.11.2013 

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1.1.2015 tarihinden itibaren, 

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, 

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1.12.2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.